Adatvédelmi tájékoz...
 
Megosztás:
Notifications
Clear all

TÁMOGASD TE IS ADÓD 1+1%-VAL A MAGYAR H. P. LOVECRAFT TÁRSASÁG MUNKÁJÁT, A MAGYARORSZÁGI LOVECRAFTIÁNUS KÖZÖSSÉG FEJLŐDÉSÉT!  Részletes információk ebben a bejegyzésben.

 

FIGYELEM! Új szabályt vezettünk be, frissen regisztrálók első hozzászólását az adminisztrátoroknak kell jóváhagyniuk. Javasoljuk, hogy az első hozzászólásodat a Fórum teszt topicba írd, rövid időn belül jóváhagyjuk.

 

FIGYELEM! A fórum még koránt sem érte el végleges állapotát, vannak még bizonyos funkciók, melyek nem működnek. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezek is elkészüljenek. FIGYELEM! Az első dolgod az legyen, olvasd el a Moderálási alapelvek és a fórum használata témát, amit elérhetsz ezen a linken.

Különösen fontos, hogy elolvasd el a Regisztráció után "Nickname" megváltoztatása bejegyzést!

[Lezárva] Adatvédelmi tájékoztató & Cookie használat  

  RSS
MHPLT
Nagy Öreg

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Magyar H. P. Lovecraft Társaság
Székhely 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.
Működési terület: Magyarország
Honlap: forum.lovecraft.hu
E-mail: info@lovecraft.hu

 

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy biztosítsa a Magyar H. P. Lovecraft Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) által az 1. pontban rögzített honlapján kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az Adatkezelő által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét.

A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

3. Az Adatvédelmi tájékoztató szabályozási háttere:

Az adatokat az alábbi jogszabályokkal, szabályzatokkal összhangban kell kezelni, illetve védelmükről gondoskodni:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
 • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • a Magyar H. P. Lovecraft Társaság alapszabálya, valamint egyéb releváns dokumentumai, nyilatkozatai.

 

4. Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • A tisztességes adatkezelés elve: A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető.
 • Az adatminimalizálás elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során biztosítani kell naprakészségüket is.
 • A személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt: Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell. Ennek hiányában készletező (cél nélküli) adatkezelés valósul meg.
 • Az érintett jogainak érvényesítése: Személyes adatot - a kötelező adatkezelést kivéve - csak az érintett hozzájárulása alapján, vagy az Infotv. 6. §-ában meghatározott külön jogalapok szerint lehet kezelni.
 • Az adatbiztonság: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkezdéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Adattovábbítás külföldre: A személyes adat harmadik országba történő továbbítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

 

5. A honlapon megvalósuló adatkezelések:

A szabályzat 1. pontjában rögzített honlap (forum.lovecraft.hu) és aloldalai (a továbbiakban egységesen: honlap) üzemeltetésének célja a közösségépítés, a közösség tagjainak lehetőség biztosítása az online, fórum alapú kommunikációra.

Regisztráció

 • Az adatkezelés helye az Adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában rögzített székhelye.
 • A honlap nyilvános, tehát szabadon látogatható, a regisztráció lehetősége mindenkinek rendelkezésére áll.
 • A hozzáférésre felhasználói fiók révén van mód, melyet a regisztráló fél az e-mail címe és a felhasználó neve megadásával hozhat létre. A felhasználói fiók aktiválása, valamint a regisztráció során megadott adatok biztonságos kezelése érdekében az érintett egy e-mailt kap a megadott e-mail címen. Ebben lehetősége nyílik a regisztrációs szándék megerősítésére, majd a felhasználói fiókhoz tartozó jelszó beállítására.
 • A honlap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető ki, így nem valósít meg az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést.
 • Az érintett a regisztrációval nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Ezen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja a regisztrációval összefüggő személyes adatok kezeléséhez, mely az adatkezelés elsődleges jogalapját képezi.
 • Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a NAIH nem vezet nyilvántartást.

Az adatkezelés célja

 • Felhasználónév: Az egyes adatbázisokban történő azonosítás
 • E-mail cím: Az Adatkezelő és a regisztrált felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja (pl. a jelszó erre kerül továbbításra), továbbá alkalmas a fórumba való bejelentkezésre is
 • Jelszó: a felhasználó által megadott jelszó a a honlap üzemeltetői számára nem elérhető, rejtett, az adatbázisban automatikus kódolással titkosított információ

Az adatkezelés jogalapja

 • Felhasználónév: Az érintett hozzájárulása
 • E-mail cím: Az érintett hozzájárulása
 • Jelszó: a felhasználó által megadott jelszó a a honlap üzemeltetői számára nem elérhető, rejtett, az adatbázisban automatikus kódolással titkosított információ

Az adatok forrása

 • Felhasználónév: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)
 • Jelszó: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)
 • E-mail cím: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az adetkezelés időtartama

 • Felhasználónév: Az érintett kérésére történő törlésig
 • Jelszó: Az érintett kérésére történő törlésig
 • E-mail cím: Az érintett kérésére történő törlésig

 

6. Az érintettek jogai:

Az érintettnek az Infotv.-el összhangban jogában áll kérelmezni:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

7. Jogorvoslat:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel, a jelen szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Az Adatkezelő beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. Záró rendelkezések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint  a szabályzat 3. pontjában meghatározott egyéb jogszabályok az irányadók.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hatályos: 2019.11.01-től.


COOKIE HASZNÁLAT

Mik azok a cookie-k?

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Minden weboldal használ sütiket.

Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak. A Dunwich Market nem használ célzott (reklám) tartalmat, nem szűri a látogatók szokásait. A sütiket a bejegyzések, aloldalak látogatottságának mérésére használja, illetve a webáruház használatának megkönnyítésére.

A Dunwich Market állandó sütiket használ. Az állandó cookie-k a paraméterükben meghatározott ideig (30 nap), vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsük a felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngésző számára megjegyezhetővé tesszük a megrendelési adatokat. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveget tárolnak, nem kódrészletekből állnak, így nem futtathatók, ezért nem tekinthetőek programoknak, így vírusoknak sem.

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen.

Amennyiben számítógépet másokkal megosztva használod, (például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetőség van arra, hogy biztonságos keretek között látogass meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen.

Rendszeresen frissítsd a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó.

A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítsd a böngésződ legfrissebb verzióját! Érdemes havonta legalább egyszer utánanézni, hogy nincs-e frissebb verzió a böngészőből.

További hasznos linkek

Az alábbi oldalakon többet is megtudhatsz a cookie-król, azok felhasználásáról és a vonatkozó törvényről.

 

Szerkesztve: 11 hónap telt el 4 alkalommal - MHPLT

"Never Explain Anything" - H. P. Lovecraft

Közzétéve : 02/11/2019 8:30 du.
Megosztás:
Scroll to top